Vilkår

Avtalevilkår

Rettigheter og plikter

Medlemmet

• plikter å vise medlemsbevis ved trening.
• er selv ansvarlig for at egen helsetilstand ikke medfører helsemessig risiko ved deltagelse i aktivitetene hos Treningskompaniet.
• inngår en personlig avtale om medlemskap som ikke kan benyttes av andre eller overdras til andre.
• forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som Treningskompaniet til enhver tid har, og vil ved brudd på disse kunne bli utestengt fra senteret.
• er selv ansvarlig dersom medlemsbevis mistes eller ødelegges.

Treningskompaniet AS, Furnesveien 60, Brumunddal

• skal til enhver tid forsøke å legge forholdene til rette slik at treningen gir best mulig utbytte for medlemmet.
• forplikter seg til å holde apparater og lokaler i best mulig stand til enhver tid.
• kan endre åpningstider og timeplaner etter forutgående varsel uten at dette skal i vesentlig grad forringe treningstilbudet.
• har mulighet til å redusere åpningstidene og tilbudet eller holde stengt i forbindelse med helligdager og offentlige fridager.
• vil kunne justere timeplaner og åpningstider i forhold til sesong.
• fraskriver seg alt ansvar for tap eller skader på personer og gjenstander som oppstår under, eller som følge av trening eller opphold i senteret, med mindre selskapet selv har opptrådt uaktsomt.
• innfører de regler som gjelder i senteret.
• vil på grunn av sikkerheten i senteret pålegge barn å oppholde seg utenfor treningsarealene.

Treningskompaniet’s Kundegaranti

Alle kontrakter har 14 dagers fornøyd kundegaranti. Ved benyttelse av denne garantien betales kun medlemskontigenten og betaling fra innmeldings-dato inntil autogirotrekket er ment å overta.
Medlemsskapet avsluttes da umiddelbart.

Oppsigelse

Kontantavtaler går automatisk ut den dato som er fastsatt i kontrakten.
Avtaler med autogiro må sies opp skriftlig. Oppsigelsesskjema for bruk til oppsigelse, fås ved personlig henvendelse i resepsjonen til Treningskompaniet. Oppsigelse må skje før den 20. i hver måned, og medlemsskapet vil så bli avsluttet etter påfølgende måned.
(For eksempel vil en oppsigelse som er mottatt av Treningskompaniet innen den 20. februar løpe til og med 31. mars). Dette betyr at det er en mnd oppsigelse etter at bindingstiden er gått ut.
Ved oppsigelse av en kontrakt med bindingstid må resterende antall måneder i bindingstiden betales før kontrakten kan regnes som avsluttet.

Kontrakter med bindingstid
Husk at kontrakter med bindingstid fortsetter automatisk å løpe etter at bindingstiden er utløpt.

Henvendelser som gjelder administrasjon av medlemskap, rettes til resepsjonen på Treningskompaniet eller på e-post til post@treningskompaniet.com

Endring av kontrakten
Kontant- eller autogiro-avtaler kan endres i varighet dersom det er
spesielle behov fra medlemmets side. Endringen kan gjelde for minimum 1 måned og maksimum 12 måneder.
Avtaler med bindingstid kan ikke avbrytes eller endres før bindingstiden er utløpt, hvis ikke det er tungtveiende grunner til dette. Dette avgjøres av senterets ledelse til enhver tid.

Enhver søknad om å avslutte kontrakter før endt kontraktsperiode må skje skriftlig med tilhørende dokumentasjon og vil bli behandlet konfidensielt av senterets ledelse.

En kontrakt kan søkes om å avsluttes eller endres ved følgende forhold

• Sykdom, skader o.l.
• Fødsels-/ barsels-permisjon
• Uforutsette økonomiske endringer

Alle forhold må dokumenteres skriftlig av lege, arbeidsgiver o.l. og må være spesifisert med tids-periode for forholdet.

Prisjustering

Treningskompaniet forbeholder seg retten til å foreta prisjusteringer med 1 måneds forutgående varsel, enten via oppslag på senteret, avisannonse, brev eller lignende.